bescherming van merken, modellen en andere
intellectuele eigendomsrechten

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Landmark en op alle overeenkomsten tussen Landmark en Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. De toepasselijkheid van eventuele (inkoop) voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Landmark uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2

Alle offertes en aanbiedingen van Landmark zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

1.3

De overeenkomst tussen Landmark en Opdrachtgever komt tot stand door mondeling of schriftelijke bevestiging van de Opdrachtgever (waaronder ook begrepen bevestiging per telefax of langs elektronische weg). Behoudens het bewijs van tegendeel zijn de administratieve gegevens van Landmark beslissend.

1.4

Landmark heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt door Landmark en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een latere datum wordt aangegeven.

1.5

Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Landmark niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de met Landmark gesloten Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of deze algemene voorwaarden aan derden over te dragen, of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren.

1.6

In geval van nietigheid of vernietiging van een bepaling in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Landmark en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde de nietige c.q. de vernietigde bepaling te vervangen door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2: Uitvoering van de Overeenkomst

2.1

Landmark zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

2.2

Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen in de overeenkomst het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden en verplichtingen kunnen worden beïnvloed. Landmark zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleverdatum en de eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

2.3

Landmark is gerechtigd producten of diensten van derden te betrekken bij uitvoering van de Overeenkomst. Landmark is niet verantwoordelijk voor producten of diensten van derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Tarieven

3.1

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Opdrachtgever is overeengekomen, zijn alle door Landmark gehanteerde tarieven en vergoedingen exclusief BTW en exclusief eventuele reis-, administratie-, kopieer-, druk-, transport- of verzendkosten. Evenmin zijn in de tarieven begrepen de kosten van registerafschriften, tekeningen, afbeeldingen van merken, vertalingen en legalisaties. De tarieven omvatten ook niet de kosten die eventueel ontstaan na indiening van een aanvrage, bestaande uit het doorgeven en bestrijden van ambtelijke weigeringen of door derden tegen de aanvrage van Opdrachtgever ingediende opposities of kosten ontstaan door onderhandelingen met derden namens Opdrachtgever. De kosten worden separaat aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

3.2

De geldende tarieven zijn de tarieven vermeld in de meest recente tarievenlijsten of de door Landmark met Opdrachtgever overeengekomen tarieven. Voor niet in de tarievenlijsten vermelde handelingen wordt door Landmark een uurtarief berekend.

3.3

In geval van een aantoonbare wijziging in een of meer van de kostprijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld kostenstijgingen tengevolge van door enige overheid verhoogde officiële taksen, prijsstijgingen van materialen, huren, lonen, verzekeringen, koersen en dergelijke of kostenstijgingen tengevolge van vertraging of enig andere belemmering ontstaan door het in verzuim raken en/of blijven van Opdrachtgever, die zich voordoen na de totstandkoming van de overeenkomst, is Landmark gerechtigd de overeengekomen tarieven dienovereenkomstig te wijzigen.

3.4

Door Landmark aan Opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben een indicatief en vrijblijvend karakter.

Artikel 4: Betaling

4.1

Betaling van overeengekomen tarieven en vergoedingen dient steeds zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

4.2

Landmark is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien Landmark een voorschot aan Opdrachtgever in rekening brengt, dient dit binnen acht (8) dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft, geldt dit als een tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichtingen van Opdrachtgever.

4.3

Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, heeft Landmark het recht om zonder enige aanmaning Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de betrokken factuur tot aan de dag der algehele voldoening, te vermeerderen met de buitengerechtelijke (incasso)kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% met een minimum van e 500,--.

4.4

Indien Opdrachtgever een opdracht namens een derde geeft, blijft hij ten allen tijde aansprakelijk voor voldoening van de openstaande nota`s ten name van Opdrachtgever, tenzij hij bij het geven van de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk aan Landmark te kennen heeft gegeven dat hij geen zelfstandige verplichtingen op zich wenst te nemen.

4.5

Tot meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen dat door Opdrachtgever aan Landmark verschuldigd is geworden, dan wel verschuldigd zal worden, verleent Opdrachtgever door het verstrekken van de opdracht aan Landmark een eerste pandrecht op de door Landmark voor of namens Opdrachtgever te deponeren merken en/of modellen. De aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door de Opdrachtgever zal het bewijs opleveren van het bestaan van voornoemd pandrecht. Landmark zal gerechtigd zijn om in geval van verzuim in betaling het pandrecht op kosten van de Opdrachtgever in de desbetreffende registers in te schrijven. Het pandrecht vervalt door betaling door de Opdrachtgever van het volledige bedrag dat de Opdrachtgever aan Landmark verschuldigd is. Landmark zal daarop op kosten van de Opdrachtgever een eventuele inschrijving van het pandrecht ongedaan maken.

4.6

Alle kosten van invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 5: Vertrouwelijkheid

5.1

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6: Garantie

6.1

Landmark zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en met alle haar ten dienste staande middelen.

6.2

Opdrachtgever erkent nadrukkelijk het navolgende

 1. Ten aanzien van door Landmark te verrichten onderzoeken naar merken, handelsnamen of modellen kan geen volledigheid door Landmark worden gegarandeerd, noch kan enige garantie gegeven worden ten aanzien van de resultaten van dergelijke onderzoeken. Eventuele adviezen met betrekking tot de beschikbaarheid van een merk, handelsnaam of model worden vrijblijvend door Landmark gegeven. De beslissing om een merk, handelsnaam of model al dan niet te voeren, alsmede alle andere beslissingen naar aanleiding van een onderzoek, worden volledig door en voor rekening en risico van Opdrachtgever genomen.

 2. In geval van onderzoeken is de taak van Landmark beperkt tot het onderzoeken van merken, modellen of handelsnamen, al naar gelang de opdracht van Opdrachtgever, die in de desbetreffende registers zijn ingeschreven en die door de desbetreffende autoriteiten openbaar zijn gemaakt. Nog niet openbaar gemaakte merken, handelsnamen of modellen worden slechts bij de onderzoeken betrokken voor zover ze raadpleegbaar zijn. Opdrachtgever dient zelf maatregelen te nemen voor marktonderzoeken en andere onderzoeken die mede bepalend kunnen zijn voor de beschikbaarheid van een merk.

 3. Bij bewaking van merken, handelsnamen of modellen wordt geen garantie door Landmark gegeven ten aanzien van de volledigheid van de bewaking.

 4. Bij het verrichten van een aanvrage van een merk of model is het de taak van Landmark om de benodigde documenten op te stellen en deze bij de bevoegde autoriteiten in te dienen. Opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de tijdige en deugdelijke levering aan Landmark van alle daarbij benodigde documenten, afbeeldingen en gegevens. In het bijzonder is Landmark nooit gehouden vooraf op eigen initiatief handelingen te verrichten met betrekking tot de beschikbaarheid en/of toelaatbaarheid en/of beschermbaarheid van een merk of model.

 5. In geval een termijn wordt gesteld voor de indiening van documenten of gegevens, dan wel voor welke actie ook, zal Landmark naar beste vermogen de benodigde actie tijdig nemen. In alle gevallen geldt dat Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de tijdige levering van de benodigde documenten en/of gegevens. Landmark is, bij gebreke aan duidelijke instructies van Opdrachtgever, te allen tijde gerechtigd, doch nooit verplicht, naar eigen inzicht te handelen, zulks voor rekening en risico en op kosten van Opdrachtgever. Opdrachtgever verleent hierbij daartoe een uitdrukkelijke volmacht.

 6. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen zal Landmark niet verplicht zijn de haar opgedragen werkzaamheden voor of op een bepaald tijdstip te verrichten.

 7. In geval van vernieuwingen van registraties van merken of modellen of andere handelingen die nodig zijn voor de instandhouding van rechten, zal Landmark trachten de Opdrachtgever aan de desbetreffende termijn te herinneren. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van dergelijke termijnen. Opdrachtgever is in dit verband verplicht om een eventuele adreswijziging onmiddellijk aan Landmark door te geven.

  1. de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het zorgdragen voor vervanging van de Dienst of het Ontwerp;
  2. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

  3. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze voorwaarden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1

Landmark is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst en het verlies van gegevens.

7.2

Landmark staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de door of namens Opdrachtgever aan Landmark verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor, dan wel voor de gevolgen hiervan, geen enkele aansprakelijkheid.

7.3

Op grond van de aard van de werkzaamheden van Landmark en de sujectieve beoordelingsaspecten die daarbij een rol spelen is Landmark niet aansprakelijk voor enige schade die voorvloeit uit haar werkzaamheden behoudens in geval van opzet dan wel grove schuld.

7.4

Landmark is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van haar diensten voor Opdrachtgever.

7.5

Voor schade van welke aard ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheid door personeel in dienst bij Landmark of andere personen van wiens diensten Landmark gebruik maakt, daaronder begrepen adviezen door deze personen, is Landmark niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet en/of grove schuld.

7.6

De bewijslast met betrekking tot enige gestelde aansprakelijkheid van Landmark berust bij Opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt hierbij deze bewijslast.

7.7

Eventuele aanspraken van Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 6 maanden nadat de schade is ontstaan, schriftelijk bij Landmark te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de aanspraken zijn vervallen.

7.8

Opdrachtgever zal Landmark vrijwaren ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst dan wel enig door Landmark ingevolge de overeenkomst verrichte handeling.

Artikel 8: Overmacht

8.1

Landmark is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Landmark geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Landmark niet meer in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Landmark, een (tijdelijk) tekort aan personeel, brand, elektriciteitsuitval, bedrijfs- en technische storingen binnen kantoor of bij de door Landmark ingeschakelde derden, fouten in producten en/of diensten betrokken van derden, het ter beoordeling van Landmark niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking van Opdrachtgever.

8.2

Landmark zal Opdrachtgever binnen redelijke termijn informeren over de overmachtsituatie en zal trachten deze zo snel mogelijk te verhelpen.

8.3

Landmark is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden c.q. verschotten welke ter uitvoering van de overeenkomst zijn verricht c.q. verschuldigd zijn geworden voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was.

8.4

In geval van overmacht is Landmark gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn.

Artikel 9: BeŽindiging en opschorting

9.1

Indien Opdrachtgever

 1. Zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat of een verzoek tot surséance van betaling indient;

 2. Overgaat tot staking of liquidatie van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, of indien hiertoe een besluit genomen wordt;

 3. Enige verplichting uit kracht der wet of contractuele bepalingen jegens Landmark niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt; wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal enige schuld aan Landmark onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.2

Landmark is in de onder lid 1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten, en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe vereist is:

 1. De overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever.
 2. Enig door Opdrachtgever aan Landmark verschuldigd bedrag terstond op te eisen.
 3. Alvorens de overeenkomst verder na te komen van Opdrachtgever zekerheid te verkrijgen voor tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1

Op de overeenkomst tussen Landmark en Opdrachtgever en alle afspraken die daarmee samenhangen is Nederlands recht van toepassing.

10.2

Eventuele geschillen tussen Landmark en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.