bescherming van merken, modellen en andere
intellectuele eigendomsrechten

Oppositie

Het begrip oppositie

De procedure waarbij de houder van een ouder merk bezwaar maakt tegen registratie van een overeenstemmend merk bij een officieel merkenbureau heet oppositie. Tijdens een registratieprocedure wordt een merk gepubliceerd zodat derden eventueel oppositie kunnen indienen. Dit dient te gebeuren binnen een bepaalde termijn. Het is daarom ook belangrijk dat u een merkbewakingsabonnement voor uw merk(en) neemt, zodat u op de hoogte wordt gesteld van jongere, conflicterende merkaanvragen. U loopt dan niet de kans om de oppositietermijn te missen. Oppositie dient te worden onderscheiden van een gerechtelijke procedure wegens merkinbreuk. In een gerechtelijke procedure neemt de rechter en niet het officiële merkenbureau de beslissing. Ook is deze procedure veel duurder dan een oppositieprocedure. Bij een oppositieprocedure heeft u een merkengemachtigde nodig die op de hoogte is van de relevante rechtspraak. Landmark vertegenwoordigt u graag, zowel om namens u oppositie in te dienen als om u te verdedigen tegen een oppositie die tegen uw merkaanvrage is ingediend.

Benelux:

Als een van de laatste landen hebben de Beneluxlanden ook een oppositieprocedure geïmplementeerd. Per 1 januari 2004 werd het oppositie systeem in de Benelux ingevoerd. Alle Benelux aanvragen worden gepubliceerd voor oppositie-doeleinden. De oppositietermijn loopt tot 2 maanden na de 1e dag van de maand volgend op de publicatiedatum van het merk. Nadat een oppositie is ingediend wordt door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) gestimuleerd dat partijen onderling hun conflict proberen te regelen, zonder dat er een officiële beslissing nodig is. Daartoe wordt aan de partijen een verlengbare termijn gegeven om te onderhandelen. Indien geen oppositie wordt ingediend, zal het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) overgaan tot registratie. Indien er na het indienen van de oppositie geen regeling wordt getroffen gaat de tweede fase in en dienen er tijdens een schriftelijke procedure argumenten te worden uitgewisseld. Het BBIE neemt daarna een beslissing. Ofwel wordt de oppositie afgewezen ofwel wordt registratie van het jongere merk geweigerd.

Europese Unie:

Een Europese Unie merk wordt tijdens de registratieprocedure gepubliceerd en een derde partij heeft gedurende 3 maanden vanaf de publicatiedatum de gelegenheid om bezwaar aan te tekenen. Nadat een oppositie is ingediend wordt door het Europese Merkenbureau (EUIPO) gestimuleerd dat partijen onderling hun conflict proberen te regelen, zonder dat er een uitspraak van de Oppositiekamer van het EUIPO nodig is. Tijdens een vaak te verlengen periode krijgen de partijen de gelegenheid om te onderhandelen. Wordt er tijdens de onderhandelingen geen regeling getroffen, dan worden er argumenten uitgewisseld en neemt het EUIPO een beslissing over het al dan niet toelaten van het merk waartegen de oppositie is ingediend.

Andere landen:

Veruit de meeste landen kennen tegenwoordig een oppositieprocedure. Er kunnen verschillen zitten in de termijnen waarbinnen men oppositie kan aantekenen en in het tijdstip van publicatie. U kunt echter in ieder land waar u oudere rechten heeft bezwaar maken tegen een jonger merk dat verwarring zou kunnen wekken met uw merk. Dat kan via uw adviseur van Landmark. Altijd is van belang dat u uw merken goed bewaakt zodat u tijdig op de hoogte wordt gesteld van de publicaties.